دم در که میری این سطل زباله را هم ببر. - چشم خانم!

 ماشین شهرداری که آمد می برم.

 نگاه معنادار همسر را که دید گفت:

 بوی زباله همسایه ها را اذیت می کند.

ما نباید کاری کنیم که همسایه ها آزار ببینند.

 همسفر زندگی اش می گفت که اگر بخواهم از دقت در رفتارش با همسایه ها بگویم مثنوی هفتاد من کاغذ است. 


شهید محمد علی رجایی