آقا بیا و دل این جمعه را هم نشکن...

وانت المجیب واناالمضطر