تا بوده علی بوده و تا هست علی هست

((علی امام من است و منم غلام علی))