حکمت باران دراین ایام میدانی که چیست؟!

آب و جارو میشود بهر محرم کوچه ها