برخورد حسین (علیه السلام) با حــــر
برخورد خداست با ما...
گناه را که ندید می گیرد هیچ
تحویلمان هم می گیرد عجیب.


راه حسین را
به کوفه بست
ولی ارباب
راه او تا
بهشت را باز کرد!
حر هنوز مات
کرم آقای ماست.