بخدا حسرت داغی به دلم مانده که از داغ شما بشکنم امروز ُو بسوزم که دگر نشنوم

 این روضه ی جانسوز که : ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ...